Frivillighed – Forsikring

Frivillighed – Forsikring

Er din forening godt forsikret?

Gennem Idrættens Forsikringer har Bueskydning Danmark en række forsikringer, der som udgangspunkt dækker foreningerne, de ansatte og de frivillige i foreningerne:
 • Ansvarsforsikring
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Psykologisk krisehjælp
 • Idrætsrejseforsikring
 • Retshjælpsforsikring

Ansvar

Erhvervs- og produktansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, foreninger, de ansatte og medlemmerne kan pådrage sig, når de arbejder for foreningen, ligesom der er dækning for arrangøransvar, når arrangementerne er af rent underholdende art, f.eks. sommerfester, bankospil mv.

Forsikringen dækker også foreningens erstatningsansvar som ejer eller bruger af bygninger eller grundareal, hvor aktiviteterne foregår.

Når medlemmer deltager i foreningens aktiviteter, vil skader, som et medlem forvolder, som udgangspunkt skulle anmeldes til medlemmets private ansvarsforsikring.

Eksempler på skader omfattet af forsikringen

 • En instruktør begår en fejl eller forsømmelse, som er årsag til, at en idrætsudøver kommer alvorligt til skade
 • En forenings udstyr og materiel er dårligt vedligeholdt, hvorved et medlem kommer alvorligt til skade
 • Produktansvar ved salg af sportstøj samt ved kiosk- og cafeteriadrift (dog ikke når dette er bortforpagtet)
 • Motoransvar for motorkøretøjer under 20 HK, når føreren af køretøjet virker/arbejder for foreningen

Eksempler på undtagelser

 • Skade på foreningens egne ting
 • Skade på lånte eller lejede ting/lokaler

Arbejdsskade

Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen dækker foreninger og forbund i de situationer, hvor der skal ydes erstatning efter Lov om arbejdsskadesikring.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker foreningens faste frivillige ledere, dvs. bestyrelses- og udvalgsmedlemmer samt holdledere, der formelt er valgt eller udpeget af foreningens bestyrelse.

Den frivillige arbejdsskadeforsikring dækker også de (typisk ikke faste) frivillige hjælpere, som foreningens ledelse har bedt hjælpe til med at løse en konkret opgave for foreningen.

Der er to hovedområder i lovgivningen om arbejdsskader, og de er forsikret i hvert sit selskab:

 • Arbejdsulykker – er forsikret i Tryg
 • Erhvervssygdomme – er forsikret i AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms Sikring), som er et selskab, der administreres af ATP.

Psykologisk krisehjælp

Den psykologiske krisehjælp dækker, hvis personer i eller omkring en forening involveres i en alvorlig, traumatisk hændelse, f.eks.:

 • En ulykke eller voldsom skade
 • Alvorligt ildebefindende
 • Overfald/overgreb
 • Trafikulykke (transport til og fra idrætsaktiviteter arrangeret af foreningen)
 • Dødsfald – f.eks. under en kamp

Idrætsrejse

Forsikringen dækker idrætsudøvere, lønnede og ulønnede trænere og instruktører, andre ansatte, frivillige ledere og dommere under rejser og ophold i udlandet.

En idrætsrejse er omfattet af den fælles, kollektive idrætsrejseforsikring, hvis f.eks.:

 • ”Invitation” til arrangementet i udlandet er adresseret til foreningen eller forbund
 • Tilmelding er sket igennem forening eller forbund
 • Forening eller forbund har eventuelt arrangeret rejsen til udlandet
 • Forening eller forbund har eventuelt betalt eller ydet tilskud til rejse

Bemærk!
Rejser til træningsophold mv. i udlandet på idrætsudøverens helt eget (private) initiativ uden udøverens forenings/forbunds involvering – jf. ovenfor – er ikke omfattet af den fælles idrætsrejseforsikring.

Afbestillingsforsikring
Idrættens rejseforsikring indeholder også dækning for udgifter, som en rejsearrangør kan kræve betalt, hvis en idrætsrejse (til udlandet) må aflyses pga. akut sygdom, tilskadekomst, dødsfald eller, hvis en turnering, stævne eller lignende aflyses af arrangøren.

Retshjælp 

Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en forening får, hvis den bliver involveret i en civil rets- eller voldgiftssag.

Forsikringen dækker ikke:

 • Straffesager
 • Sager om skatte- og afgiftsforhold
 • Inkassosager, medmindre tvisten drejer sig om fordringens størrelse eller rigtighed

Forsikringssum
Forsikringen er etableret med en maksimal dækning på 75.000 kr. pr. retssag.

Selvrisiko
Der gælder en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade.

Foreningens forsikringer 

De forsikringer, som ikke er omfattet af den kollektive aftale (fælles forsikringer), har hver forening selv ansvaret for at tegne.

Har I styr på forsikring af Jeres udstyr og inventar ved vandskade, tyveri eller brand? Det er er nemlig ikke omfattet af den kollektive forsikringsaftale, så det skal I selv sørge for at forsikre. Der kan fx være behov for supplerende forsikringer, hvis klubben ejer et klubhus eller har inventar og udstyr.

Det kan eksempelvis være:

 • Løsøreforsikring
 • Erhvervsforsikring
 • Bygningsforsikring
 • Transportforsikring
 • Motorkøretøjsforsikring
 • Idrætsulykkesforsikring
 • Bestyrelsesansvar

(Listen er ikke udtømmende)

Du kan læse mere om fælles og egen forsikringer her. 

Få et prismatch

Aftalen mellem DIF, DGI og Tryg betyder, at din forening kan få matchet prisen på de forsikringer, de har i dag. Det gør det mere enkelt for dig at sikre, at I er godt dækket til en konkurrencedygtig pris.
Klik her og bestil et tilbud eller bliv kontaktet af en af Trygs rådgivere.