Organisationsændring for Bueskydning Danmarks U-landshold for skiveskytter

Organisationsændring for Bueskydning Danmarks U-landshold for skiveskytterKategori: Elite, Ungdom

Der indføres nye strukturer og rammer for Bueskydning Danmarks U-landshold for skiveskytter. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2020 og er et led i forbundets kommende Talent- og elitestrategi

Med afsæt i de erfaringer der er samlet igennem de seneste års arbejde med Bueskydning Danmarks Ungdomslandshold for skiveskytter, indføres der nu strukturelle ændringer for drift og organisering af vores Ungdomslandshold fra starten af 2020. Ændringerne skal styrke skytternes udvikling og give adgang til mere regelmæssig træning tæt på bopælen/hjemklubben. Den nye struktur bliver i øvrigt en del af Bueskydning Danmarks samlede Talent- og elitestrategi.

Formål med ungdomslandsholdet
Det nye er, at Ungdomslandsholdet nu skal ses som et supplement til den udvikling, som skytterne får gennem den daglige træning og øvrige træningstilbud. Der vil ikke længere blive holdt træningssamlinger for ungdomslandsholdet, som fremover fortrinsvis vil have til opgave, at understøtte skyttens mulighed for at få international erfaring i et high-performance konkurrencemiljø.

Det primære formål for ungdomslandsholdet vil være:

 • Anspore entusiasme hos ungdomsskytter via et gennemskueligt og stærkt talentmiljø, og dermed fastholdelse af de bedste skytter i årgangene
 • Udvikling af de bedste ungdomsskytter igennem deltagelse i nationale- og internationale stævner
 • Naturlig fødekæde til seniorlandsholdet

Organisation & Sportslig ledelse:
De ændrede rammer for Ungdomslandsholdet, betyder samtidig at stillingen som ungdomslandstræner nedlægges. Bjarne Laursen fratræder derfor sin stilling som ungdomslandstræner, og overtager posten som talentcentertræner på Talentcenter Holstebro, hvor Ole Gammelgaard har valgt at stoppe.

Eli Bæk bliver ligeledes ny træner i talentcenter-regi, da han overtager trænerposten for Jeanette Riis på Talentcenter Aarhus. Alle øvrige Talentcentertrænere fortsætter deres gode arbejde på Bueskydning Danmarks 4 talentcentre (Taastrup, Broby, Aarhus og Holstebro). I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Ole og Jeanette for deres ihærdige og engagerede indsats i talentcenterregi.  

 • Ungdomslandsholdet er forankret i Bueskydning Danmarks bestyrelse under det bestyrelsesmedlem, som er eliteansvarlig. Her fastslås overordnede mål for ungdomslandsholdet med udgangspunkt i forbundets elitestrategi.
 • Bueskydning Danmarks sports- og udviklingschef har det overordnede sportslige ansvar for Ungdomslandsholdet, og er tovholder for forbundets sportslige ledelse. Sports- og udviklingschefen er bindeled imellem trænere, bestyrelse og interessentgrupper for holdet, og vil derfor være den naturlige dialogpartner ved den første kontakt til ungdomslandsholdet, da det administrative ansvar også ligger her.
 • Bueskydning Danmarks sportskonsulent har sportsligt drift-ansvar for ungdomslandsholdet. Det er her sæsonplanlægning, træningsplanlægning, tilrettelæggelse af sportsligt indhold, procedurer og kravsspecifikationer ligger. Sportskonsulenten har også overordnet ansvar for aktiviteter for Ungdomslandsholdet.
 • Bueskydning Danmarks talentcentertrænere står for skytternes udvikling efter sæsonplan og indholdsbeskrivelse. Det sker ved træning på talentcentrene. Det er også talenttrænerens opgave at være ansvarshavende træner ved internationale opgaver og understøtte træningen op til. Bueskydning Danmarks sportslige ledelse udpeger et antal trænere, som deltager ved internationale opgaver. 

Målsætning:
Via styrkelse af den konkurrenceforberedende træning skal den enkelte skytte levere resultater efter klare mål for sin personlige performance til en international konkurrence, tænkt ind i en helhedsorienteret udviklingsplan for skytten.

Målgruppe:
Ungdomslandsholdet for skiveskytter er aktuelle for:

 • Kadet- og Juniorskytter
 • Aspirant skytter på sidste år
 • Alle skytter i ovenstående alderskategorier, uanset skyttens øvrige tilknytning til Bueskydning Danmarks talentudviklingsmiljø.

Udtagelsesgrundlag:
Skytter bliver udtaget til opgaver på ungdomslandsholdet af Bueskydning Danmarks sportslige ledelse efter en sportsfaglig vurdering fra Bueskydning Danmarks talentcentertrænere. Sportsfaglig vurdering: Niveau, udviklingspotentiale, træningsindsats og sociale kompetencer.

Kravsspecifikation til skytter for udtagelse til ungdomslandsholdet:

 • Resultater/pointscore
 • Trænings- og udviklingsplan
 • Træningsindsats, herunder også fysisk træning

Et mere præcist udtagelsesgrundlag vil bliver offentliggjort, primo 2020.

Aktiviteter:
Årshjulet for Ungdomslandsholdet vil være stort set fast med faste terminer:

Sæsonevalueringsmøde
Skytter fra årets Ulandsholdsopgaver inviteres til sæsonevalueringsmøde ifm. afvikling af nytårspokalstævnet i Taastrup, den første weekend på året. Formålet med mødet er fortrinsvis erfaringsmæssige punkter fra den afsluttede sæson. Mødet bruges også til at kigge lidt på det kommende år.

Intromøde
Kan afvikles regionalt eller landsdækkende. Formålet med mødet er at skyde den nye sæson i gang for ungdomslandsholdet, og redegøre for:

 • Sæsonplan
 • Udtagelseskriterier og procedurer (Stævner)
 • Igangsættelse af individuel udviklings- og træningsplanlægning
 • Valg af skytterepræsentanter
 • Der kan i forbindelse mødet også afvikles træning for ungdomslandsholdet.

Træningssamlinger
Der afvikles 1 til 2 årlige træningssamlinger for Ungdomslandsholdet. Alt anden træning foregår på talentcenter niveau, eller i skyttens eget udviklingsmiljø (klubben). Talentcentertræning udvides med 1 til 2 årlige landsdækkende samlinger, hvor alle skytter tilknyttet talentcentrene inviteres. Der er mødepligt for ungdomslandsholdets brutto-skytter.

Sports- og udviklingschefen og sportskonsulenten deltager hver ved minimum 2 træninger i hvert talentcenter over året.

Konkurrenceforberedende træning
Samlet over året mellem 3 og 7 dages planlagt træningssamling(er) inden international deltagelse for de skytter som står overfor internationale opgaver. Træningen planlægges enten som enkeltdage, eller som weekendsamling i optakten til stævnet. Sportskonsulent/ansvarshavende talenttrænere afvikler.

Internationale opgaver

 • EM/VM med fuldt hold
 • European Youth Cup (1-2). Skytter + udpeget BD-træner/holdleder sendes afsted ved minimum 6 skytter tilmeldt. Der rejses ikke uden BD træner/holdleder.
 • Evt. øvrige internationale stævner

Har man spørgsmål omkring strukturændringen for Ungdomslandsholdet for skiveskytter, kan sports- og udviklingschef Kenn Romme kontaktes her: KONTAKT BUESKYDNING DANMARK