Børneattester

Børneattester

Sørg for at få en børneattest for alle trænere og ledere i klubben.

Det er lovpligtigt for alle idrætsforeninger at indhente børneattester, når der tilknyttes trænere, instruktører, ledere mv., som skal have direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år. Læs mere her

Folketinget vedtog i sommeren 2005 en ny lov, der har fået stor betydning for foreningsområdet, idet foreninger nu på tro og love skal underskrive på, at de har indhentet børneattester på de trænere og ledere, der har med børn og unge under 15 år at gøre. boerneattest

En kommune kan / skal fremover nægte at udbetale tilskud jf. Folkeoplysningsloven, hvis en forening ikke får indhentet disse skemaer. Det er ikke kommunerne der skal indhente attesterne, men klubberne selv. Typisk vil en kommune således kun bede om at man i foreningen på tro og love underskriver, at disse attester er indhentet.

Proceduren for indhentning at børneattesterne er ikke svær – men I skal have trænerens cpr.nr.:
Det er nemt og hurtigt at indhente børneattester, når idrætsforeningen skal have tilknyttet en træner eller leder, der skal arbejde med børne- og ungdomsidræt. Rigspolitiet har udviklet et digitalt system til indhentelse af børneattester. Indhentelsen vil frem over ske via foreningernes CVR-nummer, og henvendelsen til trænerne/lederne vil ske via deres e-boks. Herefter kan trænerne/lederne ved at anvende NemID give samtykke til indhentelse af oplysninger i Kriminalregisteret.

Det vil således ikke længere være nødvendigt for foreningerne at udskrive blanketter og indhente fysiske underskrifter.

På hjemmesiden www.politi.dk kan man finde attesterne. Ellers kan du downloade den ved at trykke her.

Forebyggelse
Et tjek i kriminalregistret udgør dog ikke hele løsningen. Det handler også om forebyggelse og åbenhed over for hinanden, hvis man skal undgå seksuelle krænkelser af børn. I pjecen “Det uhørte overgreb” får du råd og informationer, hvis din forening ønsker at indføre en politik eller leveregler på området.  Du kan også bestille pjecen og få den sendt til foreningen.

Underretningspligt til DIF
Ingen idrætsforeninger under DIF kan tilknytte en person (lønnet eller ulønnet) til at varetage børne- og ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge. Foreningen er forpligtet til at underrette DIF, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF’s bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen og fastsætte, hvor længe den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Henvendelser om seksuelle krænkelser og underretninger skal ske til:
Danmarks Idræts-Forbund Att. Jan Darfelt (e-mail)
Idrættens Hus 2605 Brøndby
Telefon 43 26 20 31

Nedenfor er oplistet udgivelser og vejledninger om håndtering af børneattester og overgreb i idrætsforeninger: