Vælg en side

Amatør og ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalgets medlemmer

  • Michael Søemod, formand
  • Gro Andersen, medlem
  • Karsten Weikop, medlem
  • Tore Bjarnarson, 1. suppleant

Den fuldstændige adresseliste kan findes her.

Et medlem eller en suppleant i amatør og ordensudvalget bør ikke samtidig være medlem af andre organer under eller tilknyttet forbundet.

A&O – udvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller administration af forbundets love, regler, reglementer m.v.

Enhver person, organisation eller forening under Bueskydning Danmark er berettiget til at indbringe en sag for udvalget.

En sag, der ønskes indbragt skal være modtaget i Bueskydning Danmark’s sekretariat inden 4 uger fra det forhold, der er begået, eller den afgørelse er truffet, som ønskes indbragt for udvalget. Sekretariatet videreekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget.

A&O udvalget kan i forhold til personer og organisationer under forbundet, tildele, irettesættelse, advarsel, misbilligelse, ikende bøder og erstatning, samt beslutte bortfald af tilskud. Udvalget kan endvidere beslutte inddragelse af fortjeneste ved turneringer, fradømmelse af retten til stævnedeltagelse, fradømmelse og tilkendelse af point (dog ikke i forbindelse med bedømmelse
af pileværdier), og andre disciplinære foranstaltninger. Endvidere kan A&O udvalget bestemme:

  • Udelukkelse af ret til at deltage i turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
  • Udelukkelse fra forening, eller forbund, samt suspension og eksklusion fra samme.
  • Endelig kan A&O udvalget frakende amatørstatus, æresbevisninger og hæderstegn.

Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger skal fordeles mellem parterne og eventuelt mellem disse og forbundet. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens
oplysning samt omkostninger for A&O udvalgets medlemmer.

Appel

En afgørelse, truffet af A&O udvalget, kan indbringes for DIF’s Appeludvalg inden 4 uger efter, at den der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller forudsættes at have modtaget denne.

Anke til DIF’s Appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning, men en sags særlige karakter kan gøre, at Bueskydning Danmark A&O udvalg på en af parternes begæring beslutter, at anken skal have opsættende virkning.