Vælg en side

Ny forening

Opstart af ny forening og/eller ny forening i Bueskydning Danmark 

Bueskydning Danmark består pt. af 71 medlemsforeninger. Selvom foreningerne er jævnt fordelt over hele landet, kan der dog være områder, hvor du synes, at der mangler en forening.

Hvis du har mod/lyst til at starte en ny forening, skal nedennævnte kriterier, der er et uddrag af Bueskydning Danmarks lovkompleks, opfyldes:

1.5.2.1 Ansøgning om medlemskab i forbundet fremsendes til forbundets sekretariat og skal være ledsaget af:
Bestyrelsens navne, adresser og telefonnumre.
Fortegnelse over samtlige medlemmer i foreningen med navne, fødselsdag og adresser.
Foreningen skal ved indmeldelsen have mindst 5 aktive medlemmer. (En forening kan ikke bestå af færre end 5 medlemmer).
Der skal medsendes udskrift af protokollen fra det foreningsmøde, som vedtog at søge om optagelse, bilagt foreningens love.Lovene skal tilgodese nedenstående i artikel 1.5.3 nævnte forhold.
1.5.3 Foreninger skal have en struktur, der svarer til Danmarks Idræts-Forbunds krav hertil  (læs nærmere i Foreningsvedtægten)
Bueskydning Danmark har udarbejdet et sæt standardvedtægter som kan hentes her.

Omkring økonomi skal I være opmærksomme på, nedenstående

1.9 FORBUNDSKONTINGENT
Medlemsforeninger betaler et årligt kontingent pr. aktivt medlem til Forbundet. Kontingentets størrelse fastsættes på det ordinære Forbundsmøde. Kontingentet hvert kvartal og er forfalden til betaling ultimo januar, april, juli og oktober.

Forbundskontingentet er kr. 340,00 for ungdom (født 2003 og derefter) – og kr. 475,00 for voksne (født 2002 og tidligere).

Bueskydning Danmark har med starten af 2020 indført et medlemsregistreringssystem, som vores klubber har pligt til at indberette deres medlemmer i. Læs mere om det her.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores udviklingskonsulent Astrid Staffe.

Astrid Staffe
+45 2271 7776
Skriv til Astrid her