Vælg en side

Privatlivspolitik

Bueskydning Danmark er hovedorganisation for bueskydningen i Danmark.
Forbundet er medlem af Danmark’s Idræts-Forbund, World Archery og WA Europe. Dets formål er at virke for bueskydningens fremme. Forbundet optræder som fællesorganisation over for myndighederne og offentligheden.

For, at Bueskydning Danmark kan virke i dette formål, er forbundet nødt til at have viden om danske klubber, herunder medlemmerne i de danske klubber og andre, der benytter vores aktiviteter.

Bueskydning Danmark indsamler derfor en række personoplysninger om dig hos den klub, som du er relateret til som medlem, forældre til et medlem, elev, kursist, frivillig eller som ansat. Nedenfor kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi registrerer om dig, hvad vi bruger personoplysningerne til samt dine rettigheder i forhold til vores registrering og brug af dine personoplysninger. Hvis du eller dit barn bliver optaget på et af Bueskydning Danmark’s landshold eller talent- og elitetrupper, eller bliver Bueskydning Danmark frivillig, vil vi indsamle nogle yderligere personoplysninger – se tillige nedenfor.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine personoplysninger til brug for ovenstående formål. Vi videresælger aldrig oplysninger om dig til andre, ligesom vi ikke udleverer dine personoplysninger til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Oplysning om behandlingen af persondata om Bueskydning Danmark’s ansatte, gives samtidig med tilbud om ansættelse i Bueskydning Danmark. Dette er ikke omfattet af denne politik.

Bueskydning Danmark er dataansvarlig – kontaktinformation

Bueskydning Danmark er sammen med din klub dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Bueskydning Danmark kan kontaktes her:
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Telefon: 45 43 26 27 28

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

 • Registrering, udstedelse og fremsendelse af kursus og rekordbeviser
 •  Afholdelse af tema- og årsmøde, regionalmøder og lignende konferencer, kurser, træninger, samlinger og events, afholdt af Bueskydning Danmark
 • Kontakt til dig om relevante forhold for bueskytter
 • Kontakt til klubansatte, klub frivillige og de af klubben oplyste kontaktpersoner med informationer/services
 • Turneringsplanlægning og -afvikling
 • Brug af situationsbilleder taget i og omkring bue-aktiviteter
 • Registrering og offentliggørelse af udmærkelser og sportsresultater
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og historiske formål – som fx danmarksmestre eller lignende
 • Oplysninger om forældre/værge/kontaktperson til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder
 • Planlægning, afholdelse og kontakt vedrørende Bueskydning Danmark kurser og events (dette sker kun, såfremt du tilmeldes en Bueskydning Danmark aktivitet)
 • Optimering af Bueskydning Danmark’s hjemmeside, idet vi ved brug af cookies på hjemmesiden opsamler personoplysninger
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • For at kunne supportere dig som skytte/udøver på Bueskydning Danmark’s landshold, talent- og elitetrupper
 • For at kunne supportere dig som Bueskydning Danmark frivillig
 • Rådgivning og vejledning af Bueskydning Danmark-klubberne, såfremt de kontakter os med en konkret sag vedrørende dig, eksempelvis forsikringsspørgsmål eller lignende

For det tilfælde, at du sender os en uopfordret ansøgning eller en ansøgning på baggrund af jobopslag, vil vi behandle de oplysninger, du selv har anført i din ansøgning med det formål at vurdere din ansøgning.

Kategorier af personoplysninger der behandles, herunder retsgrundlaget

Vi behandler personoplysninger på:

Medlemmer af BUESKYDNING DANMARK-klubber omfattende både børn og unge under 18 år samt voksne samt andre, der benytter vores uddannelsessystem.
Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt Bueskydning Danmark-relevante oplysninger som: funktion i klubben, instruktør, official, træner og egenfærdigheder samt datoer og ændringsdatoer for alle oplysninger.

Atleter på BUESKYDNING DANMARK’s landshold samt talent- og elitetrupper:
Såfremt du bliver udtaget til Bueskydning Danmark’s landshold eller talent- og elitetrupper, registrerer vi yderligere en række oplysninger om dig til brug for deltagelse i turneringer, træningslejre og udvikling af dit talent og din karriere.

De yderligere oplysninger vi behandler er:

 • Paskopier (alene side med billede)
 • Trænings- og testresultater
 • Kropsmål til biometrisk viden samt til brug for uddeling af tøj
 • Atlet-relaterede målinger på fysik og teknik
 • Foto og videooptagelser
 • Uddannelse
 • Turneringsresultater og ranglisteplaceringer
 • Træningsjournaler og udviklings- og turneringsplaner
 • Oplysninger om legatmodtagelse til administration heraf
 • Bankkonto
 • CPR-nummer til brug for indberetning til SKAT
 • Kontaktoplysninger på dine forældre/værge/kontaktperson, der bistår dig i forhold til din deltagelse på Bueskydning Danmark’s landshold og talent- og elitetrupper

Bueskydning Danmark frivillige:
Såfremt du melder dig som frivillig for Bueskydning Danmark, vil vi ud over dine almindelige medlemsdata, vi får fra din klub, hvis nødvendigt tillige registrere:

 • Tøjstørrelser til brug for uddeling af tøjpakke i det omfang det er relevant
 • CPR-nummer/børneattest, såfremt du har med unge under 15 år at gøre i dit hverv som frivillig
 • Bankkonto

Jobansøgere:
Vi behandler og registrer alene de oplysninger, du selv har givet os i den ansøgning.

Retsgrundlag for behandlinger i BUESKYDNING DANMARK

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (f). De legitime interesser, der begrunder Bueskydning Danmark’s behandling af dine oplysninger, er

 1. at Bueskydning Danmark alene kan virke for fremme vores sport, såfremt vi har oplysninger og viden om de personer, som udøver sporten
 2. at Bueskydning Danmark kun kan sende beviser, evt. medlemsmagasin og lignende, når vi kender de nødvendige kontaktinformationer
 3. at Bueskydning Danmark kun kan bistå talent- og eliteskytter med hjælp til rejser, udvikling, stævnedeltagelse m.v., såfremt vi har de fornødne oplysninger
 4. at Bueskydning Danmark kan udlevere tøjpakke til relevante personer, såfremt vi har oplysninger om tøjstørrelse m.v.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer som eliteskytte kræver udtrykkeligt samtykke fra dig. Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer / børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven § 2, stk. 1.

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Eksterne systemudbydere som assisterer Bueskydning Danmark med f.eks. kursusdrift, udstedelse af evt. fremtidig skyttelicens, opbevaring af billeder, udsendelse af nyhedsbreve, pressemeddelelser og lign.
 • Bueskydning Danmark’s samarbejdspartnere, hvis medlemmet specifikt har givet tilladelse
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som DIF, advokater og revisorer, såfremt det måtte anses nødvendigt
 • Appelinstanser i DIF, WA og Bueskydning Danmark, såfremt tvister opstår
 • Offentlige myndigheder, når dette er påkrævet iht. til lov – f.eks. SKAT ved kørselsgodtgørelse og lignende
 • For atleter på Bueskydning Danmark’s landshold og talent- og elitetrupper, deles træningsresultater med træner i klub, talentcentre, øvrige landsholdstrænere og andre persongrupper involveret i din udvikling som udøver
 • Andre Bueskydning Danmark-medlemmer, der modtager lister med kontaktpersoner på f.eks. deltagere i turnering, deltagere på kursus m.v.

Overførsel af persondata til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overfører vi ikke dine data til lande udenfor EU/EØS.
Bueskydning Danmark benytter sig af One.com til mail og Danmark’s Idrætsforbunds servere til dokumenthåndtering. Disse lever op til Danmark’s og EU-regler på GDPR-området.

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Bueskydning Danmark indhentes fra den klub, som du er medlem af, og/eller fra dig selv.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe de er relevante for dig og Bueskydning Danmark.
Såfremt vi måtte have et lovkrav om at opbevare personoplysninger længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål, eksempelvis bogføringsloven, forældelsesloven m.v. Herefter vil vi alene gemme dine persondata til brug for statistiske og

Oplysninger fra jobansøgninger

Uopfordrede ansøgninger og ansøgninger, der ikke har ført til ansættelse, vil blive slettet senest 6 måneder efter, at det er blevet meddelt vedkommende, at Bueskydning Danmark ikke kan tilbyde ansættelse, med mindre der er grund til at antage, at sagsanlæg vil ske. I sidstnævnte tilfælde vil oplysningerne blive gemt indtil endt sagsanlæg.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til at se oplysninger (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Langt de fleste informationer retter du selv i vores medlemssystem på Bueskydning.com

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsninger af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig her. Senest revideret 16.01.2024

Spørgsmål?

Har du spørgsmål? Så kontakt vores administrativ medarbejder, Emma Buus Nielsen.

Emma Buus Nielsen
+45 5027 4237
Skriv til Emma her